تست روانشناسی

تست طلاق عاطفی

طالق عاطفی یا همان طالق خاموش نوعی از جدایی است که در آن زن و شوهر اگر چه با هم در زیر یک سقف زندگی میکنند، اما هیچ مهر و محبت و عاطفهای بین آنها حاکم نیست، در این نوع زندگی تنها چیزی که زوجین را به هم متصل میکند، عمدتاً همان قراردادی است که در ابتدای زندگی آن را پذیرفتهاند؛ قراردادی که معموالا هر دو طرف در زمان امضای بند بند موارد آن، مهر و محبتی را در دل احساس کرده اند، اما پس از گذشت سالها، اکنون این رابطه شیرین و گرم به سردی و خاموشی گراییده است، مانند رابطه روحی، جسمی، عاطفی و حتی گفتاری. 

حال سوال این است که آیا تست طلاق عاطفی به ما کمکی می کند ؟ 

تست طالق عاطفی ۶ نشانه را بررسی میکند که مشخص می کند یک رابطه به پایان می رسد:

نخستین نشانه جدایی شروع تند و خشن:

نخستین نشانه که در تست طالق عاطفی، طالق را پیش بینی می کند، شروع بحث است، زیرا ۹۶ درصد از اوقات روش شروع بحث می تواند روشی را که بحث پایان می پذیرد، پیش بینی کند. موقعی که یکی از همسران بحث را با استفاده ای اساسا محکوم به شکست خواهد بود. در یک شروع تند و خشن همچون منفی بودن ، اتهام یا تحقیر شروع می کند، بحث سوی دیگر، موقعی که یکی از همسران بحث را با استفاده از یک شروع نرم آغاز می کند، بحث به احتمال زیاد سرانجام مثبتی خواهد داشت.

دومین نشانه در تست طالق عاطفی در زوج درمانی گاتمن استفاده از ۴ سبک تعاملی منفی:

یک شروع تند و خشن می تواند بحث همسران را به سقوط در یک مسیر تعامل منفی منتهی کند. این تعامل منفی می تواند زندگی مشترک را ویران کند. در حقیقت، چهار نوع تعامل منفی وجود دارد که برای یک زندگی زناشویی مهلک است. معمولا این چهار نوع تعامل آرام آرام و به ترتیب وارد قلب زندگی های مشترک می شوند: انتقاد، تحقیر، حالت تدافعی گرفتن و اشکال تراشی. گاتمن به این موارد ۴ سوار سرنوشت می گوید.

۴ سوار سرنوشت در رابطه عاطفی:

عیب جویی و انتقاد:

نخستین عامل مهلک انتقاد به معنای عیب جویی است. بین عیب جویی و شکایت به معنای غرولند کردن تفاوت وجود دارد، زیرا ممکن هر یک از همسران شکایت های خاصی در مورد برخی از خصوصیات یا رفتارهای همسرش داشته باشند. غرولند کردن در مورد برخی از رفتارهای طرف مقابل عادی است، اما روشی که فرد این غرولندها را بیان می کند، مهم تر است. مشکل از جایی شروع می شود که شکایت ها به انتقاد و عیب جویی مبدل می شود. غرولند کردن بر یک رفتار خاص متمرکز است، در حالی که در عیب جویی به شخصیت فرد مقابل حمله می شود. براساس تحقیقات گاتمن من، عیب جویی در روابط خیلی رایج است و اغلب وقتی استفاده می شود، به تعامل منفی دوم یا سوارکار بعدی؛ یعنی تحقیر و اهانت منجر می شود.

تحقیر و اهانت:

اغلب بعد از عیب جویی اتفاق می افتد. عیب جویی می تواند به اظهارات تحقیرآمیز به سوی همسر منجر شود. چند نمونه از این اهانت ها و تحقیرها موقعی است که فرد از طعنه، بدبینی، فریاد زدن، چشم غره رفتن، تمسخر کردن و یا بیان خصمانه استفاده می کند. تحقیر بدترین نوع تعامل منفی از میان این چهار تعامل است، زیرا نفرت را نسبت به شخص مقابل بیان می کند. نتیجه اینکه تعارض افزایش می یابد و موقعی که پیام فرستاده شده به سوی فرد مقابل بیزاری و تنفر از او باشد، حل مسئله تقریبا غیر ممکن می شود.

حالت دفاعی به خود گرفتن:

معموال موقعی که یکی از همسران از اهانت و تحقیر استفاده می کند، طرف مقابل حالت تدافعی به خود می گیرد که سومین نوع زا تعامالت منفی بین همسران است. دفاعی بودن واکنش بسیار رایج در مقابل بی احترامی و اهانت و تحقیراست. بسیاری از افراد موقعی که مورد انتقاد قرار می گیرند، حالت دفاعی به خود می گیرند، اما مشکل این است که این رفتار هرگز در آن لحظه به حل مسئله کمک نمی کند. حالت دفاعی داشتن در واقع یک روش برای سرزنش همسرتان است. شما با این کار می خواهید بگویید این مشکل من نیست، بلکه مشکل از تو است. نتیجه اینکه مسئله حل نمی شود و تعارض بین همسران افزایش بیشتری خواهد یافت.

طفره رفتن:

افزایش تعرض معموال به این منجر می شود که یکی از همسران رابطه اش را با طرف مقابل کاهش دهد و این نشانه ای است که چهارمین نوع تعامل منفی یعنی طفره رفتن وارد می شود و یکی از همسران به فرد مقابل توجه نمی کند. طفره رفتن در بین مردان رایج تر از زنان است. این یک راه برای اجتناب از احساس طغیان کردن است که معمولا موقعی که یک تعارض افزایش می یابد، اتفاق می افتد. فرد طفره رونده تمایل که با همسرش بی اعتنایی کند و نسبت به رفتارها و حرف های او حساسیت نشان ندهد که همین موضوع همسرش را عصبانی تر می کند. هر یک از این چهار نوع تعامل می تواند به خودی خود طالق را پیش بینی کند، اما معموال آنها که این چهار نوع تعامل منفی را دارند، خودشان را در یک زندگی مشترک ناشاد می بینند.

سومین نشانه در تست طالق عاطفی در زوج درمانی گاتمن طغیان کردن:

سومین نشانه طالق عاطفی  این است که زندگی زناشویی به سمت طالق می رود ، موقعی است که یکی از همسران طغیان کند. طغیان کردن به این معناست که تعامل منفی همسرتان- خواه در ظاهر عیب جویی، تحقیر یا حتی حالت دفاعی داشتن  بسیار درهم شکننده و موقتی است و معموال به طرف مقابل یک شوک بزرگ دست می دهد. بسیاری از افراد با بی قیدی یا طفره رفتن ، خودشان را از احساس طغیان کردن محافظت می کنند. این قطع رابطه عاطفی می تواند یکی از همسران را از این احساس شدید منفی محافظت کند، اما در همین زمان می تواند به طالق نیز منجر شود.

چهارمین نشانه در تست طالق عاطفی زبان بدن:

تغییرات فیزیولوژیکی در بدن همچون افزایش ضربان قلب، ترشح آدرنالین و افزایش فشار خون که همزمان با طغیان کردن است، چهارمین نشانه ای که می توان با آن طلاق را پیش بینی کرد. این تغییرات فیزیولوژیکی در بدن ادامه بحث را غیرممکن می کند، توانایی تان برای پردازش اطلاعات را کاهش می دهد به این معنی که توجه به آنچه همسرتان می گوید سخت تر می شود، حل مساله خالقانه از پنجره ذهنتان خارج می شود و در خزانه رفتاری تان تنها واکنش های دفاعی و از لحاظ منطقی غیر منطقی باقی می ماند؛ رفتارهایی مانند نزاع (برای مثال: انتقاد، تحقیر و اهانت و غیره) یا گریختن (برای مثال؛ طفر رفتن) بحث برای حل مساله که یکی از همسران یا هر دو را به طغیان کردن منتهی کند، محکوم به شکست است و در نتیجه، مسئله حل نمی شود.

پنجمین نشانه در تست طالق عاطفی تالش های اصالحی شکست خورده:

پنجمین نشانه که نشان می دهد یک ازدواج به طالق منتهی می شود ، موقعی است که اقدامات یکی از همسران در ترمیم واصالح تعارض با شکست منتهی شده باشد. اقدامات اصالحی تالش هایی هستند که به وسیله همسران برای کاهش تعارض انجام می شوند اقدام اصالحی جنگ افزار سری همسران خوشبخت است. این تالش ها استفاده از هر روشی برای اجتناب از هیجانات منفی خزنده خارج از کنترل است. یک اقدام اصالحی می تواند حرکتی ساده همچون خنده یا لبخند یا عذرخواهی باشد؛ هر چیزی که به همسران برای کاهش تنش کمک کند.

آخرین نشانه در تست طلاق عاطفی خاطرات بد:

آخرین نشانه طالق موقعی است که همسران گذشته مشترک شان را با یک نگاه منفی به یاد می آورند. تحقیقات من نشان دهنده همسرانی که عمیقا با یک منظر منفی به همسرشان نگاه می کنند، اغلب دوباره گذشته شان را می نویسند. منفی گرایی اضافه ای که به این صورت در زندگی همسران وارد می شود، به درک تحریف شده ای منتهی می شود که می تواند بر گذشته، حال و آینده یک رابطه زناشویی تاثیر بگذارد.

جمع بندی :

در پایان باید به این نکته اشاره کرد ، طلاق عاطفی پایان رابطه یک رابطه نیست و با تلاش می توان به این مشکل در زندگی پایان داد . شما به کمک  تست طلاق عاطفی و مطالعه مقاله‌ی راه کارهای مقابله با طلاق عاطفی و ۷ نشانه اصلی آن   می توانید راحت تر ای مشکل را برطرف کنید . در آخر  اگر نیاز به کمک داشتین می توانید از زوج درمانی کمک بگیرید. 

آزمونشما می توانید با استفاده از دکمه های زیر این تست را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و سوالات خود را از ما در قسمت نظر ها بپرسید .

ادامه مطلب
رضایت جنسی لارسون
بازگشت به لیست

2 دیدگاه در “تست طلاق عاطفی

  1. زینب نیری گفت:

    فکر میکنم در زندگی با همسرم دچار طلاق عاطفی شده ام البته من دوستش دارن ولی اون نه

    1. synapsepsy گفت:

      در طول زندگی این اتفاق ممکن است برای هر رابطه ای به وجود اید با مطالعه ی دو مقاله‌‌ی طلاق عاطفی و راهکارها و نشانه های عشق یکطرفه مطمئن شوید که دچار طلاق عاطفی شدید ، بعد از مطالعه ی این دو مقاله در صورت نیاز می توانید در قسمت رزرو وقت مشاوره برای مراجعه به درمانگر به صورت انلاین یا حضوری اقدام کنیدفقط توجه داشته باشید در این شرایط زمان خیلی مهم است و هرچه زودتر اقدام کنید راحت تر می توانید شرایط را بهبود ببخشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *